buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
Please accept the cookies to add the item to wishlist.Dismiss
4
4 4 -1
Ut 53
St 55
Št 63
Pi 31
So 11

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP”)

 

 1. Pôsobnosť VOP

Predmetom týchto VOP je právny vzťah, ktorý vznikol medzi spoločnosťou GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.; registračné číslo spoločnosti: 13-09-197595; ďalej len „Emitent”) vydávajúcou nákupné poukážky (ďalej len „Darčeková kartaPremier”) a osobou, ktorá požiadala o vystavenie Darčekovej karty Premier (ďalej len „Zmluvná strana”) a osobou, ktorá ju vlastní a používa (ďalej len „Používateľ”), v súvislosti s vystavením, nabitím a používaním Darčekovej karty Premier.

 1. Objednanie a nabitie Darčekovej karty Premier
  1. O vystavenie a nabitie Darčekovej karty Premier možno požiadať v Premier Outlete (2051 Biatorbágy, Budaörsi út. 4.) po predbežnej registrácii pri informačnom pulte.
  2. Zmluvná strana môže nechať Darčekovú kartu Premier vystaviť vo svojom mene alebo v mene inej osoby, ktorú sama určí. V prípade rozdielu medzi Zmluvnou stranou a Používateľom budú pri predbežnej registrácii zaznamenané údaje aj Zmluvnej strany aj Používateľa. Zmluvná strana ručí za to, že informácie, ktoré poskytuje, sú správne, presné a úplné a že má náležité oprávnenie na poskytovanie údajov tretej strany. Informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi poskytnutými počas registrácie sú k dispozícii na www.premier.hu.
  3. Zmluvná strana požiadaním o vystavenie Darčekovej karty Premier vyhlasuje, že ustanovenia týchto VOP sú jej známe a akceptuje ich.
  4. Pri vystavení Darčekovej karty Premier je Zmluvná strana zároveň povinná Darčekovú kartu Premier nabiť.
  5. Darčekovú kartu Premier možno nabiť iba raz a to pri jej vystavení. Minimálna suma, ktorou možno Darčekovú kartu Premier nabiť je 5 000 HUF a maximálna suma je 200 000 HUF.
 2. Správa sumy nabitej na Darčekovú kartu Premier
  1. Emitent ručí za to, že počas doby platnosti bude spravovať sumu uloženú na Darčekovej karte Premier v súlade s rozhodnutiami Zmluvnej strany alebo Používateľa a že po celú dobu platnosti bude k dispozícii kedykoľvek počas otváracej doby Premier Outletu.
  2. Suma nabitá na Darčekovú kartu Premier nie je konvertibilná na hotovosť a Emitent nevypláca ani nepripisuje úroky za sumu nabitú na Darčekovú kartu Premier.
  3. Suma bude pripísaná na Darčekovú kartu Premier v maďarských forintoch a použitá tiež v tejto mene.
 3. Používanie darčekovej karty Premier
  1. Darčeková karta Premier sa môže použiť iba na nákup alebo využívanie produktov a služieb predávaných a ponúkaných v predajniach Premier Outletu zapojených do programu Darčeková karta Premier (ďalej len „Akceptačné body“).
  2. Aktuálny zoznam Akceptačných bodov je k dispozícii na ozname uverejnenom v priestoroch informačného pultu Premier Outletu a na webovej stránke www.premier.hu.
  3. Nákupy uskutočnené pomocou Darčekovej karty Premier podliehajú všeobecným obchodným podmienkam príslušného Akceptačného bodu. Emitent nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny produkt alebo službu zakúpenú pomocou Darčekovej karty Premier, ani za porušenie zmluvy alebo iného protiprávneho konania príslušného Akceptačného bodu.
  4. Po úspešnom nabití sa dá Darčeková karta Premier použiť na úhradu kompletnej kúpnej ceny produktu alebo služby, alebo na úhradu jej časti.
  5. Suma na Darčekovej karte Premier sa môže použiť celá bez akýchkoľvek zrážok, ale iba do výšky sumy, ktorou bola nabitá.
  6. Platnosť Darčekovej karty Premier je 12 mesiacov od dátumu nabitia (ďalej len „Doba platnosti“). Darčekovú kartu Premier je možné použiť iba počas Doby platnosti.
  7. Emitent ani Akceptačné body nie sú povinní zisťovaním totožnosti alebo inak overovať, či Používateľ získal legálne Darčekovú kartu Premier, ktorej sa týka konkrétne použitie. Emitent nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným použitím.
 4. Vykúpenie a zrušenie Darčekovej karty Premier
  1. S výnimkou výmeny uvedenej v článkoch 5.3. a 5.4. týchto VOP nemôže byť Darčeková karta Premier použitá po uplynutí Doby platnosti a v prípade, ak zostatok na Darčekovej karte Premier klesne na 0 HUF, Darčeková karta Premier bude automaticky zrušená.
  2. Po zrušení Darčekovej karty Premier už nie je možné Darčekovú kartu Premier používať a Emitent sumu, ktorou bola Darčeková karta Premier nabitá, nevracia.
  3. Stratenú alebo odcudzenú Darčekovú kartu Premier je možné na žiadosť Zmluvnej strany alebo Používateľa zablokovať po predchádzajúcom overení totožnosti za predpokladu, že totožnosť je totožná s osobnými údajmi osoby, ktorá bola pri predbežnej registrácii zaevidovaná ako Zmluvná strana alebo Používateľ; zároveň pri zablokovaní Darčekovej karty Premier sumu, ktorá bola na karte v čase zablokovania, Emitent pripíše na novú Darčekovú kartu Premier. Na poplatok za výmenu karty sa vzťahujú ustanovenia článku 5.4. týchto VOP.
  4. Ak počas Doby platnosti dôjde k poškodeniu Darčekovej karty Premier v takom rozsahu, že už nie je možné ju ďalej používať, na žiadosť Zmluvnej strany alebo Používateľa Emitent Darčekovú kartu Premier pri informačnom pulte Premier Outletu vymení a zostatok prevedie na novú kartu; Doba platnosti takejto novej Darčekovej karty začína plynúť od dátumu nabitia pôvodne vystavenej Darčekovej karty Premier. Poplatok za výmenu Darčekovej karty Premier: 2 000 HUF/ks.
 5. Vybavovanie sťažností
  1. Vybavovanie sťažností týkajúcich sa vyžiadania, nabíjania, používania a zrušenia Darčekovej karty Premier, ako aj možnosť výmeny Darčekovej karty Premier a administráciu súvisiacu so zablokovaním karty uvedeným v článku 5.3. poskytuje Emitent v priestoroch informačného pultu Premier Outletu.
  2. V prípade reklamácie týkajúcej sa kreditu alebo zostatku sumy na Darčekovej karte Premier sa musí zároveň predložiť aj doklad vydaný v čase vystavenia darčekovej karty Premier a doklady o každom použití karty.
  3. Kontaktné údaje informačného pultu:

Telefón:                        +36 23 449 700

E-mail: info@premieroutlet.hu

  1. Aby sa predišlo nedorozumeniam, Emitent uvádza, že v súvislosti s reklamáciami tovaru alebo služieb zakúpených prostredníctvom Darčekovej karty Premier v konkrétnom Akceptačnom bode je Používateľ povinný obrátiť sa na príslušný Akceptačný bod.
 1. Rôzne ustanovenia
  1. Tieto VOP a ich výklad sa riadia maďarským právom.
  2. Ak sa ukáže, že niektoré ustanovenie týchto VOP je neplatné, nezákonné alebo sa ním stane, toto ustanovenie sa považuje za nezávislé od týchto VOP a nemá vplyv na platnosť, zákonnosť ani uplatniteľnosť žiadneho iného ustanovenia VOP.
  3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránke www.premier.hu alebo ich zverejnením v priestoroch informačného pultu Premier Outletu.
  4. Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto VOP, ktorý je účinný odo dňa uverejnenia na webovej stránke www.premier.hu alebo ich zverejnením v priestoroch informačného pultu Premier Outletu.

 

Biatorbágy, 2. januára 2020.

 

GE FOC I Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Emitent

Váš zoznam prianí

Váš zoznam prianí je prázdny

Vytlačiť plán centra